Statut

Fundacji 

Akademia Pana Wielądko

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Fundacja na rzecz kultury i dziedzictwa Akademia Pana Wielądko, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie:

a) Ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984 r.

b) postanowień niniejszego statutu.

 

2. Fundacja została ustanowiona przez Małgorzatę Buttitta, zwaną dalej I Fundatorką oraz Urszulę Jasińską zwaną dalej II Fundatorką aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza  Romana Zduniaka w Kancelarii Notarialnej w Biskupcu, w dn. 21 sierpnia 2018 r.

 

 

§ 2

 

1.Siedziba Fundacji – Wilimy.

 

2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 

3.Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

§ 3

 

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 

§ 4

 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 

 

Rozdział II.

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 5

 

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna skupiona głównie wokół kompleksowej, interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości kulinariów, we wszystkich wymiarach, od historii, przez antropologię, sztukę (literaturę, malarstwo, film), naukę i technikę, po najnowsze osiągnięcia food studies, z sięgnięciem do praktyk gastronomicznych.

Filarem działalności jest polskie dziedzictwo kulinarne oraz  ochrona dóbr kultury i tradycji.

 

 

§ 6

 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • darowizny, spadki, zapisy zgodne z celami statutowymi fundacji,

 • dotacje i subwencje od osób prawnych,

 • zbiórki publiczne,

 • majątek fundacji,

 • odsetki lokaty bankowe,

 • środki pozyskane z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego, (w szczególności z działalności wydawniczej, prowadzenia warsztatów, itp.).

 

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

 

Rozdział IV

Władze Fundacji

 

§ 9

 

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

 

Zarząd Fundacji

 

§ 10

 

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na pięcioletnią kadencję.

 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 

3. Pierwszy skład Zarządu powołuje I Fundatorka. Kolejne Zarządy są powoływane przez I Fundatorkę po konsultacjach z odchodzącym Zarządem i Radą Programową.

 

4. I Fundatorka Fundacji Akademia Pana Wielądko wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako prezes zarządu. II Fundatorka wchodzi w skład zarządu Fundacji.

 

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Fundacji,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu,

d. odwołania przez Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 

 

 

§ 11

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

2. Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

 • realizacja celów statutowych,

 • sporządzanie planów pracy i budżetu,

 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

 • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

 • powoływanie gremiów opiniodawczo-doradczych, stałych i doraźnych, w związku z realizacją zadań statutowych.

 

 

§ 12

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 

5. Zarząd powołuję Radę Programową.

 

 

Rada Programowa

 

§ 13

 

1. Rada programowa jest organem o funkcji doradczej. Powołana zostaje w celach opiniujących, wspierających i honorowych.

 

2. W Radzie programowej zasiadają osoby o ugruntowanej pozycji, sympatyzujące z fundacją i wspierające ją swą wiedzą i prestiżem.

 

3. Rada programowa działa zgodnie z zapisami statutu.

 

 

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

 

§ 14

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział V.

Postanowienia końcowe

 

§ 17

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Zmiana nie może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

§ 18

 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 

4. Fundacja może współdziałać z innymi organizacjami, których cele są zbieżne z założeniami statutowymi fundacji, w zakresie realizacji własnych celów statutowych.

 

§ 19

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu w porozumieniu z Radą Programową na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

© by AKADEMIA PANA WIELĄDKO 2019  akademiapanawieladko@gmail.com

Siedlisko Suszkajny | Wilimy 23 A | 11-300 Wilimy | Polska 

 • Facebook